Наукова робота

Наука кафедра менеджмента

Наш вклад у розвиток науки

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковій діяльності:

 • підготовлено і опубліковано понад 200 статей у наукових збірниках;
 • прийнято участь в 71 Всеукраїнської та 16 міжнародних наукових конференціях;
 • професори кафедри входять до складу спеціалізованих рад Академії із захисту наукових робіт;
 • випущено 14 аспірантів, які успішно захистили дисертації та отримали науковий ступінь;
 • видано 12 монографій, 4 навчальних посібники;
 • у викладачів є патенти і авторські свідоцтва.

Науково-дослідницька робота кафедри

Кафедра МУПЛ виконує бюджетну науково-дослідну роботу № 0116U006425 на тему: «Удосконалення менеджменту, логістики та управління проектами українських підприємств», термін виконання 2016 – 2020 р.р.

У складі даної теми розробляються наступні розділи:

 1. Використання сучасних методів і програм щодо вдосконалення менеджменту українських підприємств.
 2. Розробка методів забезпечення високої надійності реалізації планів виконання будівельно-монтажних робіт.
  Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підприємств в процесі їх адаптації до мінливої ​​ринкової середовища і вдосконалення їх логістичної діяльності.
 3. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств на основі вдосконалення системи логістичного менеджменту.
 4. Стратегічний менеджмент і організаційно-економічний механізм економічної політики запобігання банкрутств українських підприємств.

У складі теми розробляються нові методи і програми з:

 • вдосконалення менеджменту українських підприємств;
 • розробки методів забезпечення високої надійності реалізації планів виконання будівельно-монтажних робіт та дослідження інформаційних потоків в організаційних системах;
 • інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємств у процесі їх адаптації до мінливого ​​ринкового середовища та вдосконалення їх логістичної діяльності;
 • дослідження організаційно-економічного механізму економічної політики запобігання банкрутствам українських підприємств.

До виконання наукової роботи залучаються студенти, з їх участю опубліковано 25 наукових статей.

Результати наукової діяльності відображені в 4 монографіях, 34 наукових статтях, дві з яких опубліковані у виданнях, що входять в міжнародні наукометричних баз даних (Scopus, Web of science) і впроваджуються в навчальний процес.

За результатами наукової діяльності викладачами кафедри захищено одну докторську і дві кандидатські дисертації.

Наукова робота

За період існування кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ПДАБА сформовано наукову школу з вирішенням науково-практичних проблем, пов’язаних з удосконаленням менеджменту організацій в умовах ринкової економіки.

Основні наукові напрямки роботи кафедри відповідно до плану науково-дослідних робіт по темі: «Розробка, вдосконалення та реалізація методів і моделей менеджменту, маркетингу та управління проектами з метою підвищення ефективності функціонування українських підприємств»:

 1. Дослідження і розробка можливих шляхів і методів вдосконалення менеджменту підприємств (д.т.н., проф. Вечеров В.Т., к.т.н., доц. Климчук О.О., Черчата А.О., ас . Булєєв Ю.С.)
 2. Розробка методів оцінки організаційної та економічної надійності реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у плані впровадження програм розвитку підприємств (д.т.н., проф. Млодецький В.Р.)
 3. Формування цінової політики будівельної організації в умовах конкурентного середовища (д.е.н., проф. Божанова В.Ю.)
 4. Проектно-орієнтоване управління організаційним розвитком українських підприємств в умовах невизначеності (к.т.н., доц. Климчук О.О.)
 5. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі вибору і обґрунтуванні стратегії розвитку (к.е.н., доц. Котуранова Т.В.).

Велика частина наукових публікацій викладачів кафедри присвячена вирішенню завдань у складі цих проблем. У науковій діяльності кафедри беруть участь 3 доктора наук, 6 кандидатів наук, 1 асистент. Результати наукових досліджень регулярно доповідаються на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях і публікуються в фахових виданнях.

За останній час викладачами кафедри видано наступні монографії:

 1. Вечеров В.Т. Бизнес-процессы в управлении проектом совершенствования менеджмента организации / В.Т. Вечеров, А.А. Климчук. – Днепропетровськ: «Свидлер А. Л.», 2012. – 206 с.
 2. Аспекти управління інноваціями проектно-орієнтованих організацій: (монографія) / В.Р. Млодецький, Р.Б. Тян, В.А. Ткаченко [та інш.] / під ред. проф. Тян Р.Б. і проф. Ткаченко В.А. – Д.: ДУЕП ім. А. Нобеля; вид-во «Монолит», – 2012. – 242 с.
 3. Организационно-технологическая и экономическая надёжность в строительстве (монография) / В.Р. Млодецкий, Р.Б. Тян, В.В. Попова, А.А. Мартыш / под редакцией д.т.н., проф. Тяна Р.Б. – Днепропетровск: изд-во «Наука и образование», — 2013. – 193 с.
 4. Поповіченко І.В. Управління ефективністю витрат будівельного підприємства на основі використання аутсорсінгу / І.В. Поповіченко, К.О. Спірідонова; – Дніпропетровськ: ПДАБА, – 2012. – 200 с.
 5. Божанова В.Ю. Підвищення інвестиційної привабливості житлового будівництва: теорія, методологія, практика.  – К.: ДКС Центр, – 2011. – 274 с.

За результатами роботи за науковими напрямами підготовлені матеріали, які використовуються при викладанні теоретичного матеріалу, виконанні практичних, курсових і дипломних робіт.

Щорічно за підсумками захисту дипломних робіт ОКР «магістр» надаються рекомендації до навчання в аспірантурі найбільш обдарованим студентам.

Викладачами кафедри підготовлено та видано підручники:

 1. Вечеров В.Т. Основы менеджмента / В.Т. Вечеров, А.П. Мищенко, Т.В. Котуранова: Учебник. — Днепропетровск: «Свидлер А.Л.», 2012. –
  352 с.
 2. Вечеров В.Т. Основы менеджмента / В.Т. Вечеров, А.П. Мищенко: Учебное пособие. — Днепропетровск: «Свидлер А.Л.», 2009. — 583 с.
 3. Божанова В.Ю. Основы управленческого консультирования: Учебное пособие. — Днепропетровск: ООО «Монолит», 2013. — 187 с.

За період 2009-2014 р.р. викладачами кафедри опубліковано 5 монографій, 1 підручник і 2 навчальні посібники. Щорічно збільшується кількість наукових конференцій і семінарів, в яких беруть участь викладачі кафедри та студенти різних курсів напрамів підготовки “Менеджмент организацій і адміністрування“, “Логістика” та “Проектний менеджмент“.


Поделиться с друзьями в социальных сетях: