Історія кафедри

Кафедра менеджменту, управління проектами і логістики була заснована 1 червня 1994 року в складі економічного факультету ПДАБА в результаті поділу двох існуючих в той час кафедр: організації та управління будівництвом і економіки будівництва. Створена кафедра отримала назву «Менеджменту та маркетингу». З метою укомплектування штату нової кафедри були переведені:

 • з кафедри організації та управління будівництвом професор Вечеров В.Т., доценти Міщенко А.П., Млодецкий В.Р., Скибіда В.А., Лантух О.В.;
 • з кафедри економіки будівництва – професор Ткаченко В.А., доценти Левченко В.Ф. і Вакульчик О.М., старший викладач Гавриш С.Д.

Виконання обов’язків завідувача кафедри було покладено на професора Вечерова В.Т.

Необхідність організації кафедри менеджменту і маркетингу була обумовлена ​​появою на економічному та інших факультетах ПГАСА нових спеціальностей, пов’язаних з переходом України до ринкових відносин. Головним напрямком діяльності кафедри у той період було забезпечення якісного навчального процесу в нових умовах функціонування вищої школи. Наукова та навчальна спеціалізація кафедри здійснювалася в напрямах вдосконалення управління будівельними організаціями. Це було зумовлено виробничою необхідністю будівельних організацій і професорсько-викладацьким складом, який склався на кафедрі в той час. У 1996 році кафедра менеджменту та маркетингу розділилася і частина викладачів з економічної спеціалізацією перейшла до складу нової кафедри економічного факультету – «Фінанси і кредит».

Проведена реорганізація кафедри менеджменту і маркетингу дозволила сформулювати головну мету її подальшого розвитку – створення колективу високопрофесійних викладачів і вчених, які здатні вести підготовку фахівців-менеджерів високого рівня і вирішувати актуальні науково-практичні проблеми. Була визначена стратегія досягнення поставленої мети та шляхи її реалізації.

З цього часу кафедра менеджменту та маркетингу стала спеціалізуватися на підготовці фахівців за спеціальністю «Менеджмент організацій». До основних напрямів спеціалізації кафедри того часу можна віднести: менеджмент і маркетинг підприємств; управління персоналом; основи бізнесу; організаційне проектування; проектування бізнес-процесів і т.п.

Серед важливих складових діяльності кафедри слід окремо виділити кадрову політику. Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснювалася і здійснюється на кафедрі власними силами, через аспірантуру і докторантуру за рахунок випускників економічного факультету. За період існування кафедри в її складі працювали відомі вчені: проф. Ткаченко В.А., проф. Щетинін А.І., проф. Ковальчук К.Ф., проф. Сазонець І.Л., проф. Решетілова Т.В. та ін.

З 2004 року на кафедрі розпочато роботу з підготовки магістрів спеціальності «Управління проектами» (в даний час – «Проектний менеджмент», а в ході чергової реорганізації кафедри, вона також стала спеціалізованою з підготовки за спеціалізацією «Логістика». Це призвело до необхідності зміни назви кафедри і з 2009 року вона стала називатися: кафедра «Менеджменту, управління проектами і логістики».

Кафедра зайняла гідну позицію серед профілюючих кафедр ПДАБА і стала відомою за її межами. Цьому факту посприяв комплекс причин:

 • формування власного наукового напрямку діяльності кафедри;
 • публікації викладачами кафедри власних наукових праць та навчально-методичних матеріалів;
 • активну участь викладачів у наукових конференціях і семінарах;
 • стажування викладачів кафедри за кордоном і в провідних вищих навчальних закладах України;
 • обмін досвідом викладацької роботи між профілюючими кафедрами різних вищих навчальних закладів України.

Своїм авторитетом кафедра багато в чому зобов’язана її завідувачу – чинному члену Української Академії інформатики, доктору технічних наук, професору Вечерову В.Т. Зміст його докторської дисертації присвячено управлінню будівельними організаціями різноманітних структур і форм власності в умовах переходу до ринкових відносин. Професор Вечеров В.Т. опублікував монографію «Формування договірних відносин в будівництві», дві науково-методичні розробки, що стосуються застосування методів менеджменту в будівництві, два підручника і понад 100 наукових статей. Участь проф. Вечерова В.Т. в роботі спеціалізованих вчених рад (Д.08.084.04; Д.08.085.01; К.08.085.03) по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів економічних і технічних наук вказують на те, що він є висококваліфікованим фахівцем в області менеджменту і управління проектами.

У перші роки XXI ст. перед кафедрою постало нове завдання, пов’язана з підготовкою та проходженням акредитації спеціальності «Менеджмент організацій» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», яку кафедра успішно вирішила. Підтвердженням цьому є факт акредитації кафедри в 2004 році за трьома рівнями: «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». У 2009/20 та 2014/15 роках кафедра успішно пройшла акредитацію за напрамами підготовки «Управління проектами» (рівень – «магістр») і «Логістика» (рівень – “спеціаліст”).

У 2013 році кафедра в черговий раз була акредитована за фахом «Менеджмент організацій». В даний час спеціальність 073 Менеджмент включає в себе освітньо-кваліфікаційні програми «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Логістика».

Для організаційного забезпечення навчального процесу на кафедрі використовуються сучасні навчальні плани по трьом вищезазначеним напрямками підготовки, які лягли в основу формування робочих програм, які базуються на сучасній теорії і практиці діяльності господарського комплексу України і Європи. У лекційних курсах викладачів кафедри враховані особливості політичної, економічної та культурного життя українського суспільства, а також передбачена тісний зв’язок менеджмент-освіти і фахових дисциплін з економіки, маркетингу, інформатики, комп’ютерної техніки і ін.

Кафедральні робочі програми навчальних дисциплін (понад 24), конспекти лекцій та методичні посібники постійно оновлюються. Тематика індивідуальних завдань, курсових і дипломних робіт актуальна і узгоджується з проблемами українських підприємств різноманітних сфер діяльності і форм власності. Здійснено перехід до навчання за Болонською системою, в зв’язку з чим розроблено нові навчальні та робочі програми.

Основна ідея концепції навчального процесу в академії в цілому і на кафедрі зокрема – універсалізація знань, а потім – вузька спеціалізація. Це обумовлено сучасними потребами реформування економіки нашої держави.

З огляду на обмежені на сьогоднішній день можливості бібліотеки в забезпеченні навчального процесу сучасними посібниками та методичними матеріалами, кафедра цілеспрямовано працює над створенням електронної бібліотеки, використання можливостей якої дозволяє перевести навчальний процес на якісно новий рівень розвитку. Вже зараз все методичні вказівки кафедри і окремі посібники представлені в електронному вигляді і ефективно використовуються студентами очної та заочної форм навчання.

Вищевикладене дозволяє зробити висновок про те, що навчальний процес на кафедрі організований на рівні, що відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців для роботи в умовах ринкової економіки України.

Наш внесок у навчальний процес Академії

На сьогоднішній день викладачі кафедри навчають студентів 20 спеціальностей на 6 факультетах: економічному, архітектурному, механічному, будівельному, промислово-цивільного будівництва, цивільної інженерії та екології.

Загальна кількість дисциплін, що викладаються – 45.

На кафедрі проводиться підготовка і випуск бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» двох освітньо-професійних програм:

 1. Менеджмент організацій і адміністрування.
 2. Логістика.

Крім того, кафедра випускає магістрів за трьома освітньо-професійними програмами:

 1. Менеджмент організацій і адміністрування.
 2. Логістика.
 3. Проектний менеджмент.

За час існування кафедри навчено більше 1500 студентів.

Наші практичні досягнення, внесок у розвиток бізнесу в Україні

Викладачі кафедри активно співпрацюють з підприємствами, організаціями та фірмами м Дніпро і всієї України, проводять консультування керівників і фахівців.

До складу кафедри входить член української асоціації управління проектами, який консультував такі компанії як: «навая пошта», «Простір», «Банк Кредит Дніпро», «Логос», «Море пива» та інші – Климук О.О.

Більше 80% дипломних робіт наших студентів виконуються на реальній основі і присвячені вдосконаленню управління реальних підприємств і організацій.

Наші викладачі підтримують зв’язок з різними бізнес-структурами і передають практичний досвід студентам. Так наприклад, нещодавно було проведено цикл семінарів з інтернет-маркетингу.

Плануються відкриті лекції випускників економічного факультету, які працюють на керівних посадах у великих компаніях і організаціях.


Поделиться с друзьями в социальных сетях: